Vastuolu muutuva ühiskonna ning jätkuvalt traditsioonilise kooli- ja õpikorralduse vahel on saanud kõikjal tõsiseks pähkliks. Muutunud õpikäsitlus on väljakutse kogu Eesti hariduselus, mille võtmeks on loovuse arendamine kõigil haridustasemetel. Loovus ja innovaatiline mõtlemine on saavutamas üha tähtsamat kohta tänapäeva kiirelt areneva ja pidevalt muutuva ühiskonna intellektuaalse kapitali baasis. Tööandjad eelistavad palgata pigem uute ideede genereerijaid kui stabiilse arengu spetsialiste. Ellujäämiseks on vajalik pidevalt edasi liikuda.

 

Loovustreening "Loovus elu näitelaval"  on mõeldud motivatsiooni ja inspiratsiooni andvaks koolituseks õpetajatele, koolijuhtidele ja kõigile haridustöötajatele või loovorganisatsiooni liikmetele. Koolitusel kasutatakse täiskasvanute õpetamiseks loodud aktiivseid õppemeetodeid ja ammutatakse energiat teatrist.

Koolitusel otsime vastuseid küsimustele, mis tagab loova ja tulemusliku koostöö, kuidas peaks toimima suhtlus meeskonnaliikmete vahel, kuidas iga üksik töötaja saab määrata meeskonna kreatiivset tulemust ning millised kompetentsid on vajalikud meeskonna loovaks koostoimimiseks. Lisaks suhete-teemaliste teadmiste omandamisele võimaldab koolitus osalejatel vaadata endasse, et leida ja rakendada enda sisemisi ressursse.

 

EESMÄRK

 • anda ülevaade loovuse olemusest ja selle rakendamisest oma igapäevatöös
 • anda ülevaade nii organisatsioonisiseste kui –väliste suhete tähtsusest ning loova suhtluse toimimise põhimõtetest
 • aidata osalejatel aru saada inimestevahelise loova koostöö toimimise põhimõtetest ning paremini mõista enda rolli meeskonnaliikmena või meeskonna juhina
 • selgitada koostöö kriitilisi edutegureid – emotsionaalne intelligentsus, vahetu suhtlemine, eesmärkide seadmine, vastutus, usaldus, teineteise teenindamine (sisekliendi mõiste), partnerlussuhted
 • julgustada teadlikult rakedama loovust 

 

​PÕHITEEMAD

 • Loovus ja suhtlemine
 • Isiksuslikud omadused ja eeldused loovaks koostööks
 • Isiksusetüübid ja suhtlemine erinevate isksusetüüpidega
 • Oma tunnete väljendamise oskus
 • Konfliktid ja lahendused läbi loova koostöö
 • Tagasiside suhtlemises
 • Enesekehtestamine suhetes

 

TULEMUSED:

 • Paraneb eneseanalüüsivõime ja väljendusoskus
 • suhted on pingevabamad ja avatumad
 • araneb toimetulek pingeliste olukordadega
 • suureneb rahulolu iseendaga

 

MEETODID:

Loovustreeningul kasutatakse täiskasvanute õpetamiseks loodud aktiivseid õppemeetodeid. Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest. Koolitusel on meetoditest enam leidnud raendust lühiloengud, rühmatööd, grupiarutelud, individuaal-, paaris- ja rollimängud, eneseanalüüs, loovuse ja kunstiteraapiaga seotud harjutused. Koostöö treeningus harjutame loovuse rakendamist igapäevastes ja enneolematutes olukordades, kujutlusharjutuste ja mõttematkade tegemist, uute ideede väljatöötamist, loovusele inspireerimist meeskonnatöös, teiste meeskonnaliikmete loovideedele reageerimist ja inspireerimist.

 

KOOLITUSE MAHT
Koolituse maht on 4 akadeemilist tundi.

 

ÕPPEJÕUD

Toomas Pikhof, MA

 

MAKSUMUS

Kokkuleppel

 

TOIMUMISAEG:

Kokkuleppel

 

 

Loovus elu näitelaval