Loovus ja innovaatiline mõtlemine on saavutamas üha tähtsamat kohta tänapäeva ühiskonnas. Käesoleva kursuse eesmärgiks on anda ülevaade loovust toetavatest meetoditest, arendada praktilisi oskuseid loovust toetavate tehnikate kasutamiseks haridusasutuses ning luua eeldused loovuse avaldumiseks, rakendamiseks ja õpetamiseks. Koolitus võimaldab mõista loovuse käsitlusi ja loovuse avaldumist mõjutavaid isiksuslikke ja keskkonna tegureid nii indiviidi kui grupi tasandil ning toetab suutlikkust  analüüsida eriala- ja argiloovuse avaldumisvorme ning loovuse olemust.

 

Loovustreeningul kasutatakse täiskasvanute õpetamiseks loodud aktiivseid õppemeetodeid.

 

Õpiväljundid

 • Omab teadmisi loovuse määratlustest ja avaldumisest.
 • Oskab rakendada ja analüüsida erinevaid loovuse avaldumise tehnikaid spetsialistina oma erialal töötades ning õpetada nimetatud tehnikaid pedagoogilises töös.
 • Teab, kuidas teadlikult toetada laste loovuse avaldumist kasvatamise ja teadmiste õpetamise kaudu nii koduses kui ka koolikeskkonnas.

 

Sisu lühikirjeldus

 • Loovusõpetuse alused.
 • Loov isik.
 • Loovuse avaldumine erinevates tegevusvaldkondades (kunstis, teaduses, spordis).
 • Haridusasutuse mõju loovuse avaldumisele.
 • Loovustõkked.
 • Loovust toetavad tehnikad ja nende rakendamine õppetöös.
 • Loovus ja märksüsteem.
 • Loovuse arendamine ja avaldamine verbaalsete ja visuaalsete väljendusvõimaluste abil.
 • Loova mõtlemise tehnikad.
 •  

maht: 16 akadeemilist tundi

õppejõud: Toomas Pikhof

 

 

Loovust toetavad tehnikad